Slovník finančních pojmů

Akontace

Obecně zažitý název pro výši počáteční platby, kterou zákazník spolufinancuje nákup zboží na leasing nebo úvěr. Je udávána zpravidla v procentech z kupní ceny nebo částkou. Nyní jsou již většinou používány nové pojmy první zvýšená splátka či klientem hrazená část kupní ceny.

Cese leasingu

Změna leasingového nájemce na třetí osobu, kdy se navazuje na stávající splátkový kalendář a zůstává zachována původní doba splácení i výše a data splatnosti splátek.

Česká leasingová a finanční asociace

Zkráceně také ČLFA. Sdružení leasingových společností a společností poskytujících úvěry či prodej na splátky. Asociace mimo jiné vydává Etický kodex jednání členských společností. Více informací na www.clfa.cz

Factoring

Forma krátkodobého financování založená na postoupení krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti.

Finanční leasing

Finanční pronájem movitého předmětu s následnou koupí za zůstatkovou cenu na konci splácení. Produkt umožňuje rychlé a jednoduché pořízení movité věci s minimem požadovaných podkladů.

Krátkodobý splátkový prodej

Předmět financování kupuje leasingová společnost a následně ho na základě kupní smlouvy prodává vč. navýšení klientovi. Produkt  používáme při krátkodobém financování klientů.

Leasingový koeficient

Leasingový koeficient je dán podílem celkové ceny leasingu (tj. součet platby předem a jednotlivých splátek) a pořizovací ceny předmětu leasingu vč. DPH. Vyjadřuje celkové zvýšení nákladů při leasingu ve srovnání s pořízením předmětu za hotové.

Operativní leasing

Pronájem automobilů nebo strojů bez nároku na následnou koupi. Pronájem je doprovázen různým rozsahem služeb, které jsou zakalkulovány ve smluvním nájemném.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů při financování formou úvěru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dokument, ve kterém potencionální klient potvrzuje, že leasingová společnost může zpracovávat jeho osobní data, zejména se jedná o jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Zpravidla je součástí dokumentu i souhlas klienta s ověřením jeho dat v databázích klientů, kteří mají problémy se splácením.

Splátkový kalendář

Dokument podepisovaný s klientem současně s vlastní smlouvou, ve kterém jsou uvedeny předpisy jednotlivých splátek, tj. jejich počet, jejich výše, data splatnosti a účet, na který mají být splátky hrazeny.

Úvěr

Účelový úvěr na financování nákupu movitého předmětu. Klient je majitelem předmětu po dobu splácení a při uzavření úvěru může jednorázově nárokovat DPH z ceny předmětu.

Vinkulace

Zajištění, aby případné pojistné plnění, které bude vyplaceno v souvislosti se škodou na předmětu financování bylo vyplaceno leasingové společnosti. Leasingové společnosti se tímto chrání, aby pojistné plnění bylo skutečně použito na opravu předmětu financování.

Zpětný leasing

Finanční pronájem, kdy dodavatel a nájemce je tatáž osoba. Používá se v případě, kdy nájemce předmět vlastní a potřebuje získat dodatečné finanční zdroje.